Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia – Dział Muzeum Saturn w Czeladzi – zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://galeria-elektrownia.czeladz.pl/ strony internetowej Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.

 

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Marek Czekajski, marek.czekajski@galeria-elektrownia.czeladz.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 263 00 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna

 

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia –Dział Muzeum Saturn w Czeladzi, ul. Dehnelów 45, 41-250 Czeladź.

1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Alfreda Biedermanna – można wejść po schodach, bądź wjechać wózkiem po podjeździe przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby wchodzące na teren zewnętrzny GSW Elektrownia oraz do wnętrza budynku są monitorowane przez system kamer umieszczonych na budynku.

2. Korytarze mają odpowiednie wymiary i spełniają wymagania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku jest winda umożliwiająca zwiedzanie całego obiektu zarówno poziomu piwnicznego, maszynowni, jak i piętra. Winda przystosowana jest do przewozu wózków dla osób niepełnosprawnych.

3. W Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia – Dziale Muzeum Saturn w Czeladzi  nie ma pochylni platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale zezwala się na parkowanie takich pojazdów na miejscach służbowych oraz zlokalizowanym blisko wejścia do budynku  ogólnodostępnym parkingu.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

6. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content