Dane adresowe:

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Dehnelów 45
41-250 Czeladź
tel.: 32 263 00 88
e-mail: elektrownia-galeria[at]o2.pl

Jesteś na: Strona główna / Industriada / INDUSTRIADA 2019 / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNIKA INDUSTRIADY 2019

 Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi 8.06.2019 r.

 1. Regulamin jest wydany przez Muzeum Saturn - Galerię Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi. 
 2. INDUSTRIADA odbywa się w terminie 8.06.2019 r. na terenie Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi, przy ul. Dehnelów 45 w sobotę 8.06.2017 r. od godz. 12.00 do godz. 20.00
 3. Jeśli w poniższym Regulaminie jest mowa o: Organizatorze - oznacza to bezpośredniego organizatora wydarzeń - Muzeum Saturn - GSW Elektrownia w Czeladzi oraz organizatora pośredniego - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Kultury, Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego; Regulaminie - oznacza to spis zasad mających na celu uporządkowanie działań, wydarzeń składających się  na Industriadę i zachowania się osób biorących udział  w Industriadzie; Industriadzie - oznacza to Święto szlaku Zabytków Techniki obchodzone corocznie w drugą sobotę czerwca w obiektach należących do tego szlaku, na które składają się imprezy o różnym charakterze; Imprezie - oznacza to Industriadę odbywającą się w GSW Elektrownia w Czeladzi.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania, uczestnictwa w warsztatach, pokazach, konkursach poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych  na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się Impreza wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niej należącymi.
 5. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem zarówno z kraju, jak i zagranicy.
 6. Wstęp na nią jest wolny, nie obarczony żadnymi dodatkowymi opłatami.
 7. Osoby zwiedzające są zobowiązane zachowywać się w sposób przyzwoity i nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na INDUSTRIADZIE, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.
 8. Osoby przebywające wewnątrz i na zewnątrz Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Galerii Elektrownia, przewodników oraz przedstawicieli Organizatora mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. Zasady bezpieczeństwa obowiązują również w czasie wycieczek minibusem.
 9. Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających.
 10. Przedstawiciele Organizatora Imprezy, pracownicy i przewodnicy po obiektach mają prawo do: a) w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu imprezy - wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu imprezy; b) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi, a także ich mienia.
 11. Udział w INDUSTRIADZIE jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Muzeum Saturn – Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z działalnością Koordynatora zgodnie z przepisami art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli fotografowane osoby stanowią jedynie szczegół większej całości, czyli zgromadzenia publicznego, krajobrazu, imprezy masowej (od osoby, która decyduje się wziąć udział w zgromadzeniu publicznym nie jest wymagana wyraźna zgoda, tj. wyraźne oświadczenie woli w mowie lub na piśmie na upowszechnianie jej wizerunku zgodnie z art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym kontekście sytuacyjnym uczestnictwo w festiwalu oznacza, że osoba wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w sposób dorozumiały. Osoba też nie ma możliwości wycofania zgodWizerunek uczestnika jako zwykła dana osobowa jest chroniony zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dlatego wobec uczestników INDUSTRIADY należy spełnić obowiązek informacyjny, np. ująć go w regulaminie i/lub na stronie internetowe.
 12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  Administratorem danych osobowych uczestnika festiwalu INDUSTRIADA jest Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach, z siedzibą przy ul. Ligonia 7, tel. +48 (32) 257 06 01, e-mail: – zmienić na dane Waszego obiektu.

Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika INDUSTRIADY utrwalony na zdjęciu lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym Administrator powierzył wykonanie zadania związanego z opracowaniem relacji fotograficznej i filmowej ze święta Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADY 2019 w dniach 7-9 czerwca 2019 r.

Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja i popularyzacja dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego.

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zgoda wyrażana jest poprzez uczestnictwo w święcie Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADZIE w dniach 7-9 czerwca 2019 r.

Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora wyłącznie odbiorcom działającym na rzecz upowszechniania kultury: Województwu Śląskiemu, wojewódzkim  samorządowym instytucjom kultury, innym podmiotom publicznym i podmiotom prywatnym realizującym zadania na zlecenie Administratora, organizacjom pozarządowym i  osobom prywatnym działającymi na rzecz popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej oraz obiektom Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji przez Administratora współpracy z Województwem Śląskim w zakresie promocji i popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego.

Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądanie usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkowało koniecznością wyznaczenia nowego koordynatora. Koordynator ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 1. W razie konieczności udzielenia nagłej pomocy medycznej należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie służby medyczne oraz powiadomić pracowników Galerii Elektrownia, przedstawicieli Organizatora.
 2. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Dzieci do lat 12 mogą zwiedzać obiekt jedynie w obecności opiekuna.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityk i praw, a także przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 4. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.galeria-elektrownia.pl oraz na terenie Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.

 

 

Redakcja strony: Regulamin Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Elektrownia Galeria2020-01-15 11:05:48
 • Aktualizacja publikacji:Elektrownia Galeria2020-01-16 10:49:21
 • Wytworzenie publikacji:Elektrownia Galeria2020-01-16 10:49:18
 • Zatwierdzenie informacji:Elektrownia Galeria2020-01-16 10:49:18
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl