Dane adresowe:

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Dehnelów 45
41-250 Czeladź
tel.: 32 263 00 88
e-mail: elektrownia-galeria[at]o2.pl

WSTRZYMANIE PROMOCJI AKCJI

Poniżej zamieszczamy oficjalną informację przekazaną przez Departament Promocji Turystyki Krajowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

Szanowni Państwo,

z uwagi na konieczność zmniejszenia ryzyka wynikającego z ewentualności rozszerzania się pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2), podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu promocji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY oraz zaprzestaniu prezentacji listy partnerów zgłoszonych do projektu na stronie internetowej www.polskazobaczwiecej.pl. Warto zaznaczyć, że w chwili obecnej duża część podmiotów (np. muzea, teatry), mimo wcześniejszych deklaracji, nie może wziąć udziału w POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY, ze względu na zakaz funkcjonowania w terminie akcji.

Decyzję podjęliśmy z ogromnym bólem serca, gdyż zdajemy sobie sprawę, jak pozytywnie akcja jest odbierana przez turystów i branżę turystyczną.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że już od kolejnej edycji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY zwiększymy liczbę działań promocyjnych, mających na celu zachęcenie większego grona turystów do udziału w akcji. Polska Organizacja Turystyczna dołoży także wszelkich starań, aby w IX odsłonie projektu wzięła udział jeszcze szersza gama partnerów.

Polska Organizacja Turystyczna nie jest pośrednikiem w rezerwacji/sprzedaży promocyjnych ofert w ramach akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY, a jedynie podmiotem promującym ideę akcji.

W związku z tym za wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania obiektów zgłoszonych do akcji bądź zmiany terminów realizacji usług są odpowiedzialne poszczególne podmioty. Jednocześnie informujemy, że wszystkie kwestie związane z zawartymi już wcześniej transakcjami lub odwołaniem rezerwacji powinny być uzgodnione pomiędzy klientami a partnerami. Ze względu na bardzo pozytywny wpływ akcji na branżę turystyczną i chęć kontynuacji projektu uprzejmie prosimy partnerów o przychylność i elastyczność wobec turystów, np. w kwestii zmiany terminu. Jako przykładowy odnośnik mogą służyć rekomendacje dobrych praktyk Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego https://www.ighp.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=45843

 

English version

 

PAUSE PROMOTION OF ACTION. POLAND SEE MORE – A WEEKEND FOR HALF THE PRICE

Below is the official information provided by the Department of National Tourism Promotion of the Polish Tourist Organization.

Dear Sir or Madam,

Due to the need to reduce the risk arising from the possible expansion of the coronavirus pandemic (SARS-Cov-2), we decided to suspend the promotion of the Paction „POLAND SEE MORE – A WEEKEND FOR HALF THE PRICE” and to stop presenting the list of partners submitted for the project on the website www.polskazobaczwiecej.pl. It is worth noting that at present a large part of entities (e.g. museums, theaters), despite previous declarations, cannot participate in action P„POLAND SEE MORE – A WEEKEND FOR HALF THE PRICE”, due to the ban on functioning within the time of the action.

The decision was made with a huge heartache, because we are aware of how positively the action is perceived by tourists and the tourist industry.

At the same time, we would like to inform you that from the next edition of action „POLAND SEE MORE – A WEEKEND FOR HALF THE PRICE” we will increase the number of promotional activities aimed at encouraging a larger group of tourists to participate in the campaign. The Polish Tourist Organization will also make every effort to ensure that a wider range of partners take part in the 9th edition of the project.

The Polish Tourist Organization is not an intermediary in the booking/sale of promotional offers under the action „POLAND SEE MORE – A WEEKEND FOR HALF THE PRICE”, but only an entity promoting the idea of the campaign.

Therefore, individual entities are responsible for any changes in the operation of the objects submitted for action or changes in the deadlines for the provision of services. Please also note that all issues related to previously concluded transactions or cancellations should be agreed between clients and partners. Due to the very positive impact of the campaign on the tourism industry and the desire to continue the project, we kindly ask partners for their favor and flexibility towards tourists, e.g. regarding rescheduling.

 

Redakcja strony: WSTRZYMANIE PROMOCJI AKCJI Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Elektrownia Galeria2020-03-13 09:01:51
  • Aktualizacja publikacji:Elektrownia Galeria2020-03-17 13:03:22
  • Wytworzenie publikacji:Elektrownia Galeria2020-03-17 13:03:19
  • Zatwierdzenie informacji:Elektrownia Galeria2020-03-17 13:03:19
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl